Mezinárodní kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Česká republika, 5. října 2013

Záštitu nad kongresem převzal

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
předseda České lékařské společnosti JEP

Organizační výbor

MUDr. Richard Stejskal – prezident kongresu
pracoviště Lékařské centrum Václavka, Praha, internista,endokrinolog
prezident IFDA (International Family Doctor´s Association )
předseda AMFT ( Společnosti frankofonních lékařů při ČLS JEP )
předseda SAE ( Sdružení ambulantních endokrinologů)
člen Výboru ČES ( České endokrinologické společnosti)

MUDr. Václav Chytil

pracoviště Lékařské centrum Václavka, Praha - internista, gastroenterolog
vedoucí gastroenterologické ambulance - interní konziliář Rehabilitační klinika Malvazinky
člen výboru IFDA, předseda revizní komise AMFT ČLS JEP
Lékař Velvyslanectví Francie v ČR

MUDr. Stanislav Konštacký ,CSc.
pracoviště Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
Katedra všeobecného lékařství a urgentní medicíny

MUDr. Kateřina Rusinová
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK Praha

MUDr. Robert Rusina
pracoviště Neurologická klinika IPVZ a FTNsP, odborný asistent
Centrum pro neurodegenerativní onemocnění CNS

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
pracoviště Ústav patologické fyziologie 1. LF UK
proděkan pro teoretickou a preklinickou pedagogiku 1. LF UK
zástupce přednosty Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK (od 1. 10. 2012 jmenovaný přednosta)
předseda Společnosti pro patologickou a klinickou fyziologii ČLS JEP

MUDr. Ludvika Záhořová
pracoviště: Poliklinika Na Narodni, Praha 1,
obor ORL - Chirurgie hlavy a krku, estetická a laserová chirurgie
členka ORL spol. JEP, Dermatologické společnosti
Société française d´O.R.L. et de Chirurgie de la Face et du Cou

Světové anti-aging společnost WOSAAM
Společnosti pro využití laseru v medicíně (při JEP)
Společnosti frankofonních lékařů AMFT

MUDr. Rudolf Hoffmann
pracoviště Lékařské centrum Václavka, Praha - internista, hematolog
konziliář OKBHI odd. Nemocnice Na Homolce, Praha 5,
konziliář pro hematologii Nemocnice Na Františku, Praha 1
lektor pro interní oddělení nemocnice Říčany
předseda Revizní komise OS ČLK Praha 5


ÚVOD   |   PROGRAM   |   REGISTRACE   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   VYSTAVOVATELÉ   |   KONTAKT